โฉนดที่ดิน “ในหลวง” ที่ด่านซ้าย ทรงซื้อไว้เป็นศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ

share on:

โครงการพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ที่บ้านเดิ่น เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก่อตั้งขึ้น บนที่ดินที่ทรงซื้อไว้จำนวน 151 ไร่ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ณ บริเวณบ้านเดิ่น ต.ด่านซ้าย จ.เลย เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย เมื่อปีพ.ศ.2516 ซึ่งมีพระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศปรากฎในใบโฉนดที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

กรมที่ดินได้ออกโฉนดที่ดินให้โครงการในพระปรมาภิไธย รวม 4 ฉบับ ดังนี้ 1.โฉนดที่ดิน เลขที่ 11912 เล่มที่ 120 หน้า 12 เนื้อที่ 33 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา 2.โฉนดที่ดิน เลขที่ 11913 เล่มที่ 120 หน้า 13 เนื้อที่ 33 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา 3.โฉนดที่ดิน เลขที่ 11914 เล่มที่ 120 หน้า 14 เนื้อที่ 42 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา 4.โฉนดที่ดิน เลขที่ 11995 เล่มที่ 120 หน้า 95 เนื้อที่ 42 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา รวมพื้นที่ 151 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา

559000010771701

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า บริเวณข้างเคียงเป็นที่ดินสาธารณะสำหรับเลี้ยงสัตว์ที่อำเภอด่านซ้ายสงวนไว้ จำนวนประมาณ 1,200 ไร่ จึงทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กรมปศุสัตว์เข้าไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์สาธิตด้านปศุสัตว์ และพระราชทานเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย

screenshot_71

โดยมีภารกิจและวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เพื่อสาธิตการเลี้ยงปศุสัตว์ร่วมกับการทำเกษตรแบบผสมผสาน และเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติใช้พัฒนาอาชีพเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบธุรกิจ โดยการฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงและการป้องกันโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่เกษตรกรให้สามารถผลิตอาหารโปรตีนและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมแก่ครัวเรือน ตลอดจนพัฒนาสุขภาพและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของเกษตรกรให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ปัจจุบันมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีเกษตรกรร่วมโครงการจำนวน 430 ครัวเรือน

201610171030574-20021028190420

พล.ต.ต.วชิระศักดิ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาปศุสัตว์พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้พระราชทานให้ชาวชุมชน อ.ด่านซ้าย แต่ก่อนชาวชุมชนด่านซ้ายมีความเป็นอยู่ลำบาก พอมีโครงนี้ทำให้ชาวบ้านที่เคยลำบากมีรายได้จากการมาเรียนรู้ศึกษานำไปประกอบอาชีพตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการพัฒนาชีวิตของชาวบ้านให้ดีขึ้น ซึ่งแต่ก่อนชาวบ้านไม่มีรายได้ และมีการตัดไม้ทำลายป่า เมื่อโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นที่ อ.ด่านซ้าย ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น การตัดไม้ทำลายป่าก็ไม่มี และยิ่งทำให้ชาวบ้านเกิดรักหวงแหนป่าไม้ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชาว อ.ด่านซ้าย

“ข้าพเจ้าพร้อมด้วยชาว อ.ด่านซ้าย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และเสียใจอย่างสุดซึ้งที่พระองค์ท่านสวรรคต พระองค์จะสถิตอยู่ในดวงใจของคนอ.ด่านซ้าย ทุกคน และขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” พล.ต.ต.วชิระศักดิ์ กล่าว

 

ภาพบางส่วน เฟซบุ๊กศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

Comments

comments